Praca w straży pożarnej w służbie przygotowawczej

Adres pracodawcy: ul. Lotnicza 21E, 99-100 Łęczyca; tel. 24 721 26 32

Pracodawca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczyc;

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy;

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej (wzór dostępny na stronach PSP);
  • Życiorys
  • Kserokopie: świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, książeczki wojskowej (strony, które uwidaczniają dane osobowe, kategorię zdrowia oraz informację o uregulowanym stosunku do służby wojskowej) – o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową;
  • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu;
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru oraz o nie wnoszenie roszczeń z tytułu ewentualnego wypadku podczas rekrutacji (zagadkoweprzypis redakcji)

Wzory dokumentów i formularzy: dostępne w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy oraz na stronie internetowej KP PSP w Łęczycy;

Zasady składania dokumentów: Kompletną dokumentację w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy przy ulicy Lotnicznej 21E od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty do dnia 13 grudnia 2016 roku do godz. 15.30 (włącznie). Liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu komendy;
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór – starszy ratownik-kierowca”. Przedłożenie innych dokumentów niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu oraz nieprzedłożenie w terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata już w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Data ważności: 13.12.2016

Przewidywane wynagrodzenie brutto: 2 300 PLN + dodatki

Jeśli jesteś strażakiem, lub szukasz pracy w straży koniecznie sprawdź się w egzaminie online z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, aktualny egzamin dostępny online tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod *