Praca w straży pożarnej w służbie przygotowawczej

Kontakt z jednostką prowadzącą nabór: tel. 24 721 26 32

Jeśli jesteś ratownikiem medycznym możesz zadbać o pozyskanie części punktów edukacyjnych za pośrednictwem internetu, np. tutaj.

Wymogi do przystąpienia do rekrutacji do służby przygotowawczej w PSP: Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603, ze zmian.):

a)posiadać obywatelstwo polskie,

b)być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

c)korzystać z pełni praw publicznych,

d)posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

e)posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez od bycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej,

f)posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Etapy rekrutacji do służby przygotowawczej w PSP

Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy.

Komisja zakwalifikuje do służby w KP PSP w Łęczycy osobę, która zaliczając cały proces kwalifikacyjny osiągnie najlepsze wyniki.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie 5 etapowe, oto one:

ETAP 1: Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym przez komisję. Polega ona na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, itp.

ETAP 2: Test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603, ze zmian.). Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („harvard step-up test”). Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych. Próby sprawnościowe: Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych: Próby dla mężczyzn: a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund, b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy, c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń; Próby dla kobiet: a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy, c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

ETAP 3: Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia). Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną od kątem 75 i zszedł z niej.

ETAP 4: Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenie podlegają: umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność planowania i organizowania pracy.

Kolejne etapy – czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod *